• ราคาวันธรรมดา … 2,000 บาท / คืนรวมอาหารเช้า 2 ท่าน
  • ราคาวันเทศกาล … 2,500 บาท / คืนรวมอาหารเช้า 2 ท่าน
  • ค่าเสริมผู้ใหญ่ท่านละ 600 บาท รวมอาหารเช้า
  • เด็กเสริม 1-4 ปีไม่คิด, 5-7 ปีคิด 50%, 8 ปีขึ้นไปคิด 100% รวมอาหารเช้า